SSP Journals

DWWI

CER

 

JCRG CoverJCRG

JECNS CoverJECNS 

 RTIEP

 

Svenska Science Pioneers (SSP) grundades 2012 av en grupp forskare vid svenska och internationella universitet främst från Karolinska Institutet och Mittuniversitetet. De första aktiviteterna planerades för vetenskaplig rådgivning och offentliggörande av Stockholms skolforskning gemensamt arbete med kommunerna i länet. Men för närvarande investerar i internationella vetenskapliga publikationer med fokus på hälsoforskningstidskrifter. Sverige bär den största invandrarbefolkningen främst från länder med låg-och medelinkomst och företaget försöker att prioritera publicering av vetenskaplig information som kommer från dessa länder, till nytta både för de stora invandrargrupper i Sverige och internationellt. Epidemiologi och folkhälsoforskningen anses vara ett prioriterat område för att starta nya tidskrifter. SSP har inte för avsikt att bli ett stort förlag. Det syftar till att publicera högst 20-30 tidskrifter 2020 att drivas främst av akademiker utan kommersiella intressen. För att säkerställa kostnadsfri publicering av fulltext vetenskapligt material för att vara fritt tillgängliga internationellt, särskilt i Låginkomstländer-och medel, SSP söker samarbete och stöd från akademiska organisationer och vetenskapliga sällskap. För närvarande är följande tidskrifter pågår:

  

1 - Clinical Epidemiology Reviews

2 - Road Traffic Injury Epidemiology Journal 

3 -Karolinska Alumni Medical Journal  

4 - Stockholm Gymnasiet Forskning [på svenska]

5 - Journal of Clinical Research & Governance (Developing World Journal Series)

6 - Journal of Experimental and Clinical Neuroscience (Developing World Journal Series)

7- Developing World Women's Issues: Law, Justice & Health

8- Mid Sweden Journal of Public Health

 

Swedish Science Pioneers(SSP) was founded in 2012 by a group of researchers at Swedish and international universities mainly from Karolinska Institute and Mid-Sweden University. The first activities were planned for scientific advice and publication of the Stockholm school research joint work with municipalities in the county. But currently invests in international scientific publications with a focus on health research journals. Sweden carries the largest immigrant population mostly from low-and middle income countries and the company tries to prioritize publication of scientific information coming from such countries, beneficial both for the large immigrant populations in Sweden and internationally. Epidemiology and public health research is considered a priority area for starting new journals. SSP doesn’t intend to turn into a large publishing company. It aims to publish at most 20-30 journals by 2020 to be run mostly by the academics without commercial interests. To ensure free of charge publication of full text scientific material to be freely available internationally especially in Low-and Middle income countries, SSP seeks collaboration and support from academic organizations and scientific societies.